اتصال فضای ذخیزه‌سازی به سرویس

بعد از اینکه شما یک dedicate volume ایجاد کردید، قدم بعدی اتصال آن به یک سرویس است تا داده‌های سرویس مورد نظر در مسیرهای مشخص شده در آن volume ذخیره شوند.
این روال در ادامه توضیح داده شده است.

چگونگی اتصال سرویس به فضای ذخیره‌سازی

Volume Attachment

بعد از آنکه شما یک volume را ایجاد کردید، با استفاده از مانیفست می‌توانید سرویس خود را به volume دلخواهتان متصل کنید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که مانیفست سرویس فعلی را باز کرده و mount_pathای که می‌خواهید به volume متصل شود را نوشته و volume_name را که همان نام volume ساخته شده است را همانند مانیفست زیر به آن اضافه کنید.

volume_mounts:
- mount_path: /data
volume_name: vol1
service_deployment.yml
kind: InternalService
name: cache
spec:
image: library/redis:latest
image_pull_policy: IfNotPresent
replicas: 1
volume_mounts:
- mount_path: /data
volume_name: vol1

همجنین در نظر داشته باشید شما می توانید به هر سرویس بیش از یک Dedicated Volume متصل کنید.

volume_mounts:
- mount_path: /data
volume_name: vol1
- mount_path: /image
volume_name: vol2

شما همچنین می‌توانید pathهای متفاوتی را بر روی یک یا چند volume_name تعریف کنید.

volume_mounts:
- mount_path: path_1
sub_path: sub_path_1
volume_name: volume_name_1
- mount_path: path_2
sub_path: sub_path_2
volume_name: volume_name_1

یا برای یک managed-service می‌توانید بسته به نوع آن از parameter مربوط به volume استفاده کنید:

managed_svc_deployment.yml
kind: ManagedService
name: db
spec:
service_name: mysql
version: 5.7
parameters:
- name: phpmyadmin_enabled
value: true
- name: mysql_root_password
value: some_long_unpredictable_string
- name: volume_name
value: name_of_volme
resources:
memory: 500Mi

حال با استفاده از دستور service apply می‌توانید سرویس خود را مستقر کرده و در آخر ببینید که سرویس شما به درستی به volume متصل شده و اطلاعات مورد نیاز از مسیر data/ را در volume با نام vol1 ذخیره سازی می‌کند.

راهنمایی

توجه داشته باشید مانند تکه کد زیر، شما می‌توانید sub_path را هم به volume خود اضافه کنید تا از شلوغ شدن فضای ذخیره سازی جلوگیری به عمل آورید.

volume_mounts:
- mount_path: /data
sub_path: /sub_directory
volume_name: vol1

چگونگی جدا کردن سرویس از volume

برای آنکه بتوانید یک سرویس را از یک volume جدا کنید یا اصطلاحا detach کنید، کافی است سرویسی را که به آن متصل است destroy کرده و نام volume‌ای )volume_name( که در مانیفست آن سرویس بوده را حذف کنید.