مقدمه

Fandogh Secret

Secretها پیکربندی‌هایی هستند که حاوی اطلاعات محرمانه‌ بوده و در Namespace شما ذخیره می‌شوند.
Secret‌ها می‌توانند شامل اطلاعاتی همچون توکن‌ها یا اطلاعات حساب کاربری، مقادیر environemt variable و خیلی موارد دیگر باشند که ممکن است سرویس شما به آن نیاز داشته باشد.
شما با تعریف secret‌های متفاوت می‌توانید از داده‌های خود محافظت کرده و دیگر نگرانی از بابت دیده شدن داده‌های حساس توسط عوامل خارجی نداشته باشید.

انواع Secret

در حال حاضر سکوی ابری فندق از secret‌های زیر پشتیبانی ‌می‌کند.

نوع سکرتجزئیاتنوع سکرتجزئیات
Docker-registryمشاهدهEnvironment-secretمشاهده

مدیریت Secret ها

 CLI Image

کلیه دستورات مربوط به بخش secrets در ادامه توضیح داده شده اند.

fandogh-cli شما همچنین می توانید با وارد کردن دستورfandogh secret --help در fandogh-cli لیست دستورات موجود را مشاهده کنید.

create

با استفاده از دستور زیر می‌توانید یک secret ایجاد کنید.

fandogh secret create --name SECRET_NAME -t SECRET_TYPE -f KEY=VALUE .. -f KEY=VALUE

name--
پارامتر name نمایانگر نام secretای است که می‌خواهید بسازید.

t-
پارامتر t نمایانگر نوع secretای است که می‌خواهید ایجاد کنید.

f-
پارامتر f مخفف واژه field بوده و به فیلدهایی که برای هر Secret نیاز است وارد شود اشاره دارد.

delete

با استفاده از دستور زیر می‌توانید سکرت مورد نظر خود را حذف نمایید.

fandogh secret delete --name secret_name

name--
پارامتر name نمایانگر نام secretای است که می‌خواهید حذف کنید.

put

با استفاده از دستور زیر می‌توانید یک سکرت را update نمایید.

fandogh secret put --name secret_name -t secret_type -f fields

name--
پارامتر name نمایانگر نام secretای است که می‌خواهید update کنید.

t-
پارامتر t نمایانگر نوع secretای است که می‌خواهید update کنید.

f-
پارامتر f نمایانگر نام فیلدهایی از سکرت است که می‌خواهید update کنید.

list

با استفاده از دستور fandogh secret list می‌توانید تمامی secretهای موجود در namespace خود را مشاهده کنید.

راهنمایی

در نظر داشته باشید که نام سکرت فقط شامل حروف کوچک ، - ، اعداد و . می تواند باشد.