Proxy

Proxy

هنگامی که شما سرویس‌های خود را دیپلوی می‌کنید، سکوی ابری فندق ترافیک خروجی سرویس شما را بر روی IP های متفاوتی برمی‌گرداند.
این حالت در برخی شرایط که نیاز به یک IP Address مشخص وجود دارد، کار را کمی دشوار می‌کند.
برای اینکه بتوانید از این مشکل جلوگیری به عمل آورید می‌توانید از Proxy Managed Service استفاده کنید. تنها کافی‌ است با استفاده از دستور fandogh managed-service deploy proxy 1 -c service_name=proxy-server یک سرویس Proxy ایجاد کرده و داخل سرویسی که می‌خواهید ترافیک خروجی آن بر روی Range IP مشخصی قرار گیرد تنظیم می‌کنید که این سرویس، responseهای خود را به proxy-server:3128 هدایت کند.

برای اینکه بتوانید این سرویس را دیپلوی کنید، پارامتر‌های زیر را می‌توانید مشخص کنید:

کانفیگنوعپیش‌فرضتوضیح
service_namestringproxyنامی که برای سرویس مایلید در نظر گرفته شود

Deploy With Manifest

شما همچنین می توانید برای اجرای راحت تر سرویس های مدیریت شده از مانیفست همانند مثال زیر استفاده کنید.

proxt_deployment.yml
kind: ManagedService
name: proxy-server
spec:
service_name: proxy
version: latest
resources:
memory: 800Mi