خلاصه دستورات fandogh-cli

مقدمه

در این بخش از مستندات فندق خلاصه‌ای از دستورات fandogh-cli را بیان کرده‌ایم که به cheat sheet معروف است؛ تا در صورت نیاز کاربران بتوانند با مراجعه به این بخش دستورات را مشاهده کنند.

Login

دستور ورود به حساب کاربری:

fandogh login --username USERNAME --password PASSWORD

Cluster

دستور نمایش لیست کلاستر‌ها:

fandogh cluster list

دستور ایجاد کلاستر جدید:

fandogh cluster add --name CLUSTER_NAME --url CLUSTER_URL

دستور فعال کردن کلاستر:

fandogh cluster active

دستور حذف کلاستر:

fandogh cluster delete

Namespace

دستور نمایش فضانام‌های کاربر:

fandogh namespace list

دستور انتخاب و فعالسازی فضانام با نام NAMESPACE_NAME:

fandogh namespace active --name NAMESPACE_NAME

Image

آماده‌سازی مسیر پروژه برای ساخت ایمیج از روی آن با اسم دلخواه IMAGE_NAME:

fandogh image init --name IMAGE_NAME

ارسال پروژه به فندق جهت ساخت ایمیج:

fandogh image publish --version IMAGE_VERSION

نمایش لیست ایمیج‌ها:

fandogh image list

نمایش لیست نسخه‌های ساخته شده از ایمیج مورد نظر IMAGE_NAME:

fandogh image versions --image IMAGE_NAME

نمایش لاگ‌های ساخت یک نسخه دلخواه از ایمیج با نام IMAGE_NAME:

fandogh image logs --image IMAGE_NAME --version IMAGE_VERSION

حذف کامل ایمیج با نام IMAGE_NAME به همراه کلیه نسخه‌های آن:

fandogh image delete --image IMAGE_NAME

Service

عملیات سرویس

ساخت سرویس با نام SERVICE_NAME از نسخه IMAGE_VERSION ایمیج با نام IMAGE_NAME :

fandogh service deploy --image IMAGE_NAME \
--version IMAGE_VERSION --name SERVICE_NAME

ساخت سرویس از روی مانیفست فندقی FANDOGH_MANIFEST که ایجاد کرده‌اید:

fandogh service apply -f FANDOGH_MANIFEST.yml

نمایش تمام سرویس‌های در حال اجرا در فضانام:

fandogh service list

حذف سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service destroy --name SERVICE_NAME

حذف و آرشیو سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service destroy --name SERVICE_NAME --archived

جزئیات سرویس و مانیفست

دریافت مانیفست سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service dump --service SERVICE_NAME

نمایش جزئیات سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service details --name SERVICE_NAME

نمایش ۱۰۰ لاگ آخر سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service logs --name SERVICE_NAME

نمایش ۱۰۰۰ لاگ آخر سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service logs --name SERVICE_NAME --max 1000

نمایش ۱۰۰ لاگ آخر سرویس با نام SERVICE_NAME و ادامه نمایش لاگ سرویس به صورت realtime:

fandogh service logs -f --name SERVICE_NAME

نمایش ۱۰۰ لاگ آخر سرویس ‌با نام SERVICE_NAME به همراه timestamp:

fandogh service logs --name SERVICE_NAME --with-timestamp

آرشیو سرویس

ساخت سرویس از روی آرشیو با نام ARCHIVE_NAME:

fandogh service apply --from-archive ARCHIVE_NAME

دریافت لیست سرویس‌های آرشیو شده:

fandogh service archive list

حذف آرشیو سرویس با نام ARCHIVE_NAME:

fandogh service archive delete --archive -name

تاریخچه و Rollback

نمایش تاریخچه دیپلوی سرویس با نام SERVICE_NAME:

fandogh service history list --name SERVICE_NAME

حذف تاریخچه دیپلوی سرویس با نام SERVICE_NAME و شناسه HISTORY_VERSION:

fandogh service history delete \
--service SERVICE_NAME --version HISTORY_VERSION

بازگشت تنظیمات سرویس SERVICE_NAME به HISTORY_VERSION:

fandogh service rollback \
--service SERVICE_NAME --version HISTORY_VERSION

Exec

اجرای دستور COMMAND بر روی سرویس با نام SERVICE_NAME و خروج از آن:

fandogh exec -s SERVICE_NAME "COMMAND"

اجرای دستور COMMAND بر روی سرویس با نام SERVICE_NAME و باقی‌ماندن در آن:

fandogh exec -i -s SERVICE_NAME "COMMAND"

Managed Service

نمایش لیست سرویس‌های مدیریت شده و راهنمای تنظیمات آن‌ها:

fandogh managed-service help

ساخت سرویس مدیریت‌شده با تنظیمات مورد نیاز:

fandogh managed-service deploy SERVICE_NAME SERVICE_VERSION \
-c CONFIG_ONE=VALUE ... -c CONFIG_LAST=VALUE_LAST

ساخت سرویس مدیریت شده MySQL به همراه داشبورد مدیریتی PHPMyAdmin:

fandogh managed-service deploy mysql latest \
-c phpmyadmin_enabled=true

ساخت سرویس مدیریت شده PostgreSQL بدون داشبورد مدیریتی Adminer:

fandogh managed-service deploy postgresql latest \
-c adminer_enabled=false

Domain

عملیات دامنه

ساخت دامنه جدید با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain add --name DOMAIN_NAME

مشاهده لیست دامنه‌های ثبت شده:

fandogh domain list

نمایش جزئیات دامنه با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain details --name DOMAIN_NAME

درخواست تایید و احراز مالکیت دامنه با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain verify --name DOMAIN_NAME

حذف دامنه با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain delete --name DOMAIN_NAME

عملیات گواهی SSL

درخواست بررسی و صدور گواهی SSL برای دامنه با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain request-certificate --name DOMAIN_NAME

لغو گواهی SSL دامنه با نام DOMAIN_NAME:

fandogh domain revoke-certificate --name DOMAIN_NAME

Secret

نمایش لیست سکرت‌های موجود:

fandogh secret list

ساخت سکرت جدید از نوع SECRET_TYPE با نام SECRET_NAME و مقادیر FIELD:

fandogh secret create --name SECRET_NAME \
--type SECRET_TYPE -f FIELD=VALUE \
-f FIELD=VALUE ...

ساخت سکرت از نوع docker-registry با نام SECRET_NAME و فیلدهای مورد نیاز:

fandogh secret create --name SECRET_NAME \
--type docker-registry \
-f username=USERNAME \
-f password=password \
-f server=SERVER_ADDRESS

ساخت سکرت از نوع environment-secret‍ با نام SECRET_NAME و فیلدهای مورد نیاز:

fandogh secret create \
--name SECRET_NAME \
-t environment-secret \
-f SECRET_KEY=SECRET_VALUE

دستور update کردن فیلدهای سکرت از نوع docker-registry با نام SECRET_NAME:

fandogh secret update --name SECRET_NAME \
--type docker-registry \
-f username=NEW_USERNAME \
-f password=NEW_password \
-f server=NEW_SERVER_ADDRESS

حذف سکرت با نام SECRET_NAME:

fandogh secret delete --name SECRET_NAME

Source

آماده‌سازی یک پروژه غیر داکری با نام SERVICE_NAME برای ساخت ایمیج و سرویس:

fandogh source init --name SERVICE_NAME

شروع پروسه ساخت ایمیج و سرویس از روی پروژه غیر داکری:

fandogh source run

Volume

ساخت volume جدید با نام VOLUME_NAME و ظرفیت VOLUME_SIZE:

fandogh volume add -n VOLUME_NAME -c VOLUME_SIZE

ساخت volume جدید با نام VOLUME_NAME و ظرفیت 10 گیگابایت:

fandogh volume add -n VOLUME_NAME -c 10

افزایش فضای volume با نام VOLUME_NAME و ظرفیت جدید VOLUME_CAPACITY:

fandogh volume expand -n VOLUME_NAME -c VOLUME_CAPACITY

نمایش لیست volumeهای موجود:

fandogh volume list

حذف volume با نام VOLUME_NAME:

fandogh volume delete --name VOLUME_NAME